بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


+ پس الویه ای که دیشب ماند کجاست؟ هیچی برای من نگه نداشتی؟ 

- میخواستی خوشمزه درست نکنی!

:|