بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


+ پس الویه ای که دیشب ماند کجاست؟ هیچی برای من نگه نداشتی؟ 

- میخواستی خوشمزه درست نکنی!

:|