بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

حالا دیگر خیلی خوب میدانم مردها با سیگار و فحش خودشان را خالی میکنند، و فشارها را طاقت می آورند....این را از پاکت پاکت هایی که میکشند و فحش هایی که میدهند و همیشه هم میگویند خانوم دو دقیقه شما بیرون باشید وبعد صداهایشان بالا میرود و بعد دانه دانه بیرون می آیند و سیگار میکشند فهمیدم...