بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

+ یه کلردیازپوکساید بیارم برات؟

- نه میخوام چیکار

+ خودت متوجه نیستی ها! بیارم خوبه!