بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


لب گشودم دره ای سر روی دامن گریه کرد

درد دل با صخره کردم کوه با من گریه کرد