بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

در مجلسی بودم همراه مادر که مادر به دختر دوستش میگفت شما چی نی نی نمیخواهی؟ و او میگفت نه بچه دوست ندارم!... بیرون که آمدیم گفتم مامان یک چیزی بگویم؟ میدانم این سوال خیلی روتین است و همه مامان طور ها از زوج های ازدواج کرده بعد چندسال میپرسند اما گاهی پرسیدن اش دل کسی را میشکاند، چون شاید بچه دار نشوند، ما که در زندگی کسی نیستیم، شاید الکی بگوید بچه دوست ندارم اما هزاران بار راهش را رفته باشد...بگذار بقیه بپرسند اما ما جزو بقیه نباشیم...گرچه بسیار تلاش شد تا هنگام گفتن اش احترام کوچک تری بزرگ تری حفظ شود اما خب مادر گفت درست میگویی...