بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

قشنگ ترین حال خوش امروز را میدهم به پدر بزرگ‌و نوه ای که پدربزرگ صدای گربه در می‌آورد و میگفت میو، نوه اش واقعا فکر میکرد گربه است و میگفت پیشته...و بعد به بغل خود پدربزرگش پناه میبرد از ترس!