بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


گاهی بعد از روزها تکرار و تکرار و تکرار حس کرم داخل پیله ای بهت دست میدهد که دیگر طاقت در پیله ماندن را نداری، باید پروانه شوی ...اما پروانه شدن مشقت میخواهد...راه سخت و صبری عظیم میطلبد...به منان و تواب و عظیم آسمان ها و زمین‌ گفتم که گفته ای یک قدم تو بیا ده قدم من می آیم،‌روی حرف ات حساب باز کرده ام...بسم الله...به پاهایم توان بده بیاید ...تو نظر کن به دلم حال دلم خوب شود...


رفت از سر خفتگان خماری...