بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

بعضی از آدم ها دائم در حال تولید نظریه هستند، حالا اگر این نظریه ها فقط برای زندگی خودشان باشد خیلی پسندیده و طبیعی ست چون هر فردی برای زندگی خودش قانون دارد،‌چارچوب دارد، رفتار های خوب و بد تعریف شده ای دارد فلذا نظریاتی دارد، اما تعمیم آنها به بقیه و به زور این نظریه های گرانقدر! را در چشو و‌چال دیگران هم کردن خیلی مضحک میشود...نمیدانم شما با این آدم ها برخورد کرده اید یا نه که در هر برهه ای از زمان یک تز و نظریه ای صادر میکنند و چندسال بعد که طبق شرایط زندگی شان تغییراتی میکنند نظریه های قبلی را کلا منکر میشوند که خودشان صادر کرده اند و دوباره نظریه جدیدی صدور میکنند به چشم و ‌چال دیگران!... خیلی گیجتان نکنم و با یک مثال ساده سر و تهش را ببندم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل،گرچه مجمل دیگر نیست!... مثلا همین چندوقت پیش که در کیفم را باز کردم و کسی که کنارم نشسته بود از وسیله ای بسیار خوشش آمد، هی گفتم بردارد هی گفت به شدت از این کار بدش می‌آید! که کسی چیزی برای خودش خریده باشد و دیگری بگیرد و این کار بسیار زشت و نادرست است و نباید انجامش داد... و خب من یاد سالها قبل افتاده بودم که تا روسری سرت را هم میدید ممکن بود رک بگوید روسری ات را بده به من! ...نظریه پردازان علوم مختلفه هم گاهی نظریات سالیان قبل خود را رد میکنند و یا نقدی بهش وارد میکنند اما بعضی آدم ها هستند کلا یادشان نمی آورند قبلا چه بودند و چه نظراتی داشتند و کلا منکر اند!