بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به وقت بغض آمده در این اذان ظهر، دست ما بگیر خدا...