بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

به وقت بغض آمده در این اذان ظهر، دست ما بگیر خدا...