بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

بهم میگه شبا میری زورگیری، آخه من زور دارم؟ من زور دارم؟ من فقط گیرم...گریه...