بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


گفتم آقا اینا مال کیه؟ داشت با یک دختره حرف میزد انگار که پارازیتی باشم با حرص گفت نمیدانم اونجاست صاحبش...صاحبش در حال شکاندن تخمه و یک کاپشن چرم و از این پسرهایی که ادای لات منشی را در می آورند گفت جانم بفرما...گفتم دستکش هایتان چند است؟ ...قشنگ یک نگاه از سر تا پا کرد و قشنگ این حس را بهم داد که از آنهایی هست که بر اساس قیمت لباس های تن ات و سر و وضع ات قیمت میدهد، از آنهایی که گران باشی گران میگوید ارزان باشی ارزان...قبل اینکه قیمت را بخواهد بگوید گذاشتم سر جایش گفتم مرسی نمیخواهم!