بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دست راستم این چندروز خیلی درد میکند و هی بازویم را دست میکشم بلکه دردش کمتر شود ، در حال صحبت با دیگران هم هی دست چپم روی دست راستم هست ، چشمانمم که یک هفته ای میشود حس میکنم تار میبینم و عینک لازمم...