بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

دل گرفتگی های من خیلی یهوییه، یهویی یاد خیلی چیزا می افتم یاد آرزوهای برآورده نشده بعد میزنم زیر گریه ...مثل حالا...