بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

این روزها خیلی به عدد سنم فکر میکنم...خیلی...