بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به شخصه حاضرم با هزارتا مرد کار کنم با یک خانوم کار نکنم...امروز یکی از آقایان همکار آمده بود از سیستمم چیزی را برایش ببینم، داشتم میدیدم که گفت خب چرا اینطوری حساب میکنید فلان کار را بکنید راحت تر است و چندتا فرمول یادم داد من هم یادداشت کرده و کلی هم وسط هایش مردم از خنده چون میگفتند برمیگردم آزمون میگیرم و واقعا هم ده دقیقه بعد آمدند به حالت شوخی که خب آزمون شروع شد بزنید ببینم یاد گرفتید که خب از آزمون با موفقیت بیرون آمدم!:)) حالا اگر همین را یک خانوم میگفت فردا به هزار نفر گفته بود فلانیه بیسواد فلان چیز را بلد نبود من یادش دادم دختره ی ایکبیری حتی!