بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اصولا برای من که خواب هایم نه سر دارد نه ته این خواب میتواند جزو واضح ترین و سر و ته دار ترین خواب زندگی ام باشد..خواب دیدم یکی از شماها که نمیگویم کدامتان یک پست گذاشته اید، یک پست غمگین من باب بی عدالتی در جایی که کار میکنید و درباره رفیقتان که دارد اخراج میشود، بعد هرچه پستتان را میخوانم و میروم جلو میبینم شما دقیقا در جایی کار میکنید که من هم کار میکنم ...بعد تند تند می آیم بقیه پست هایتان را نگاه می اندازم ببینم قبلا چیزی مثلا درباره من ننوشته اید ...و اگر صدای رسایی تلاش نمیکرد مرا از خواب بیدار کند تا بگوید برویم فلان جا همچنان داشتم این خواب مهیج! را میدیدم!