بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


یا دست از مسخره بازی بردارید،یا دست از مسخره بازی بردارید! این وصیت من به شما جوانان است، چرا که اگر دست از مسخره بازی برندارید و vegetarian بازی از خودتان در بیاورید درست از همان لحظه و تایم تمام کائنات دست به دست هم میدهند تا شما را مغلوب کنند، نمونه اش اینکه یا ته دیگ و قرمه سبزی برایتان می‌آورند یا درست وقتی شما یک کتلت گیاهی زشت و بد ترکیب برای خودتان طبخ کرده اید بقیه باقالی پلو با گوشت میخورند ، یا هم به وقت یک عصر گاهی زمستانی یکدفعه یاد پفک می افتد به جانتان و ولتان نمیکند و بند بند استخوان هایتان از نرسیدن پفک به بدنتان تیر میکشد و ناگهان آسمان شکاف بر میدارد و ندایی میگوید: ای یوسف! ، عه نه چیز...ای بیست و دو آخه تو را چه به این با کلاس بازی ها، ضمن اینکه مسخره ی کی بودی تو؟