بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


یا دست از مسخره بازی بردارید،یا دست از مسخره بازی بردارید! این وصیت من به شما جوانان است، چرا که اگر دست از مسخره بازی برندارید و vegetarian بازی از خودتان در بیاورید درست از همان لحظه و تایم تمام کائنات دست به دست هم میدهند تا شما را مغلوب کنند، نمونه اش اینکه یا ته دیگ و قرمه سبزی برایتان می‌آورند یا درست وقتی شما یک کتلت گیاهی زشت و بد ترکیب برای خودتان طبخ کرده اید بقیه باقالی پلو با گوشت میخورند ، یا هم به وقت یک عصر گاهی زمستانی یکدفعه یاد پفک می افتد به جانتان و ولتان نمیکند و بند بند استخوان هایتان از نرسیدن پفک به بدنتان تیر میکشد و ناگهان آسمان شکاف بر میدارد و ندایی میگوید: ای یوسف! ، عه نه چیز...ای بیست و دو آخه تو را چه به این با کلاس بازی ها، ضمن اینکه مسخره ی کی بودی تو؟