بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


والا آمدند به ما گفتند شوخی بفرماییم باهاتون؟ عرضه داشتیم بفرموییدو  ما هم پاسخ میدهیم و مقابله به مثل میکنیم! ولیکن نمیدانستیم دیگر قرار است لهمان کنند که:دی الغرض مظلوم گیر آورده اند داوطلب برای دفاع از ما پیدا نمیشود؟:(

بخوانید