بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

خدایا شکرت که یه صبح دیگه رو دیدم، شکرت که هنوز همون قیافه دیروز رو دارم و تغییرم ندادی، شکرت که هنوز میتونم راه برم هنوز میتونم حرف بزنم و مثل دیروز باشم، شکرت که سلامتم شکرت که سلامتم شکرت که سلامتم، شکرت که عزیزانم کنارمن، شکرت که توانایی دادی نون در بیارم، توانایی دادی درس بخونم، توانایی دادی سالم زندگی کنم ...شکرت که منو کشوندی تا اینجا هرچی که شدم و نشدم به هرچی که رسیدم و نرسیدم میتونست همین ها هم نباشه اما تو دادیشون شکر شکر شکر...شکرت که در کنار تمام گناه هام بودی و برم گردوندی...شکرت که انقدر ستار العیوبی، شکرت که انقدر برام مهربون بودی همیشه انقدر خدا بودی همیشه انقدر بزرگ بودی ...خدایا شکرت که در اعتقادات من هستی...