بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

لطفا اگر به خانه ی یک خانوم و آقایی رفتید که مامان و بابا بودند و از قضا تمام بچه هایشان هم بودند و آمدید ماکرو ویو وصل کنید لطفا موقع دولا شدن شلوارتان را بالا بکشید تا یک مامان دوز سفید معلوم نشود چرا که ممکن است آنوسط بیست و دویی باشد که یکدفعه با پا بکوبد به خواهرش و اشاره کند و بعد هردو غش کنند از خنده و وسط یک خانه که آقایی دارد درباره نحوه عملکرد دستگاه توضیح میدهد و بقیه در سکوت اند برای یادگیری دو عدد خواهر فرو بروند در مبل از خنده...