بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

با شما هستم آقایانی که امروز در یک باشگاه بزرگ ورزشی داشتید ورزش میکردید و وزنه میزدید و خلاصه هفت تکه میکردید بدن را و هیکل را میزون ! و یکدفعه یک حوری در را باز کرد و آمد داخل چشم هایتان  حالا حتما باید چارتا  میشد و میخندیدید؟ بابا جان آخر من از کجا میدانستم روزهای فرد برای آقایان است روزهای زوج برای خانوم ها...دست روی سینه در حال عذرخواهی از جمع یعنی فراری کردم آن سرش نا پیدا!