بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...فکر کنم فقط یک آدم در دنیا وجود داشته باشد که ته حسابش فقط ۲۲ هزار تومان و ۳۰۲ تک تومانی هست و فردا هم تولد دوستش هست اما حقوقش را نریخته اند که پولوس موجود باشد بتواند کادو بخرد و یا باید دست به دامان قرض بشود یا هم نرود اما خب در این شرایط با شال گردن دور دهانش و ته مانده ی حسابش با یک مشما خوراکی غروب به خانه برمیگردد...