بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.فکر کنم فقط یک آدم در دنیا وجود داشته باشد که ته حسابش فقط ۲۲ هزار تومان و ۳۰۲ تک تومانی هست و فردا هم تولد دوستش هست اما حقوقش را نریخته اند که پولوس موجود باشد بتواند کادو بخرد و یا باید دست به دامان قرض بشود یا هم نرود اما خب در این شرایط با شال گردن دور دهانش و ته مانده ی حسابش با یک مشما خوراکی غروب به خانه برمیگردد...