بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اللهم ارنی الطلعه الرشیده و الغره الحمیده 

و اکحل ناظری بنظره منی الیه...