بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اللهم ارنی الطلعه الرشیده و الغره الحمیده 

و اکحل ناظری بنظره منی الیه...