بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

 ماندم چگونه است من که خرج خانه ندارم قسط ندارم پول اجاره نمیدهم اما چون حقوق نگرفتم دیروز سی تومان نداشتم یک جعبه شیرینی بخرم با خودم ببرم بیمارستان و گفتم ببخشید دیگر حقوق نگرفته ام دست خالی آمدم آنوقت در این فیلم های ایرانی نمونه اش همین فیلم سایه بان ، همین نقش سعید که کار ندارد پدرش ام اس دارد برادرش هم کار ندارد، تازه هم به اصرار زن اش خانه اجاره کرده پول اجاره خانه دارد، به دوست اش سهراب هم پنجاه میلیون بدهکار است، جنس هایی هم که از چین آورده داده قربان و قربان پول هایش را بالا کشیده آنوقت در تمام قسمت ها هر شب هر کجا میرود یک جعبه شیرینی هم میخرد میبرد!