بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دقت کردید بدبختی برای بدبخت هاست ؟ !...گفته بودم دیگر تمام دستفروش ها را میشناسم و میدانم هرکدامشان چه میفروشند و چه ساعاتی و کدام مسیرها هستند...امروز یکی شان خیلی پکر بود...یکی دیگر از دستفروش ها بهش گفت چته؟ گفت شوهرم دیشب تصادف کرده زده به گارد ریل، یک ماه جان میکنیم پول در می آوریم بعد اینطوری تمام پول هایمان میرود، توروخدا دعا کن امروز خوب فروش کنم...