بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


 در این ماه های آخر سال که چه بد سالی بود و در این روزهای‌گند و پر از مشغله و ناراحتی و درگیری های فکری بفرمایید شیرینی بهشتی که یکی از عزیز های دلمان برایم خریده و خب مثل بچه ها به عنوان یک آدم ناهار نخورده بغلشان کردم و چارزانو نشستم با یک لیوان چای سبز لاهیجان با طعم لیمو عمانی نوش جانشان کردم...