بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

کاش همان طور که انار میوه ی بهشتی بود یک فرشته کوچک هم داخلش بود خودش دانه میکرد میگذاشت دهانمان دیگر که کرد آن که کار را تمام کرد!... مدیونید فکر کنید یک انار گنده گذاشته ام جلویم نزدیک یکساعته اما دریغ از همتی برای خوردن اش!