بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

چقدر حتی یک فیلم ایرانی هم میتواند در دل آدم حسرت بکارد...مثل همین فیلمی که یک خواهر و برادر را نشان میدهد..،برادری که قربون صدقه خواهرش میرود...