بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

چقدر حتی یک فیلم ایرانی هم میتواند در دل آدم حسرت بکارد...مثل همین فیلمی که یک خواهر و برادر را نشان میدهد..،برادری که قربون صدقه خواهرش میرود...