بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

امروز یک متنی میخواندم که نمیدانم از چه کسی بود ، میگفت آن جمله ی معروفی که میگوید چیزی که تو را نکشد نیرومندت میکند را قبول ندارم چون چیزی که تو را نکشد فقط نکشته..اما پدرم در آمد!