بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

امروز یک متنی میخواندم که نمیدانم از چه کسی بود ، میگفت آن جمله ی معروفی که میگوید چیزی که تو را نکشد نیرومندت میکند را قبول ندارم چون چیزی که تو را نکشد فقط نکشته..اما پدرم در آمد!