بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

چقدر هم امشب خوابم می آمد، حتی یادم هست داشتم چه خوابی میدیدم که یکدفعه پریدم...زمین باز لرزید...ناخودآگاه رفتم زیر چارچوب و باز تمام آن ترس ها استرس ها در لحظه...خدایا خودت رحم کن...