بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

امروز تقریبا هیچکس نیست منم جای شما خالی نباشد ! :دی حمید هیراد گذاشته ام در گوشم و دارم بیسکوییت کرمدار میخورم و کار میکنم و حتی پاهایم را هم تکان میدهم و روی زمین با کفشم ریتم گرفته ام و میخوانم ناز ترین خلق جهان نشسته رو به روی من ...اگر این ماه حقوق ۲۰۰ نفر آدم اشتباه شد بدانید از کجا آب میخورد!