بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

یک بیسکوییت کرم دار خواهرم برایم خریده، البته خواهرم فقط از هایپرش را خریده پولش را خودم دادم چون ما از اون خونواده هایی هستیم که خودمان یه کسی بگوییم چیزی بخرد به زور پول اش را میدهیم حتی مورد داشتیم تا یکساعت بین طرفین قسم و آیه رد و بدل شده که نمیگیرم آن یکی هم غلط کردی نمیگیری !...این فقط یک بیسکوییت کرم دار نیست بلکه در حال حاضر بازی کننده با روح و روان است از بس دوست دارم بخورم اش و دارد بهم چشمک میزند و قطعا شما باید این نکته را بدانید که یکی در دنیا هست که عاشق بیسکوییت کرم دار کاکایویی ترجیحا گرجی است و درک یک عاشق ساعت ۲۲ و سی دقیقه شب وقتی بیسکوییت کرم دار روی اپن است کار هیچکس نیست!