بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر آدم ها لهتان کردند ناروا ، اصلا لازم نیست کاری کنید چون خیلی زود، خیلی زود خدا لهش میکند و خدای من خوب خدایی ست.