بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

اگر آدم ها لهتان کردند ناروا ، اصلا لازم نیست کاری کنید چون خیلی زود، خیلی زود خدا لهش میکند و خدای من خوب خدایی ست.