بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

به شدت امروز از صبح برام دلگیره و اگر اینجا هم کسی میامد کامنت میذاشت میگفت چی شده تا ساعت ها مینشستم و درد و دل میکردم ...هزار برابر روزهای جمعه دیگه برام دلگیره و حس غمباد گرفتن رو دارم دقیقا ...