بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به شدت امروز از صبح برام دلگیره و اگر اینجا هم کسی میامد کامنت میذاشت میگفت چی شده تا ساعت ها مینشستم و درد و دل میکردم ...هزار برابر روزهای جمعه دیگه برام دلگیره و حس غمباد گرفتن رو دارم دقیقا ...