بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

زنان و مردان بی کس عالم کسانی هستند  که هی سرفه کنند هی سرفه کنند هی سرفه کنند بعد از شدت سرفه هی گوله گوله گوله اشک بریزند و کسی از جنس ریش و سبیل در صورت زن بودن و کسی از جنس پاشنه بلند و صورتی در صورت مرد بودن را نداشته باشند که بهشان بگوید درد و بلات به جون من!