بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

با نخل های شهر شما شرط بسته ام

پشت خزان طی شده پاییز دیگری ست


+ امید صباغ نو