بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

تمام راه ها به جایی ختم می شوند که از همان اول برای آدم مقدر شده!*مردی به نام اوه