بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

تمام راه ها به جایی ختم می شوند که از همان اول برای آدم مقدر شده!*مردی به نام اوه