بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

شاید از نظر شما من یک موجود عجیب الخلقه ای باشم اما خب باید بگویم باورتان نمیشود الان از اینکه یکدفعه یادم افتاد در کیفم یک دنت شکلاتی دارم چقدر ذوق مرگ شدم .