بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

سر در پنج شنبه ها باید زد لطفا بگذارید پنج شنبه ها شش دانگ برای خودمان باشد ، و مهمان خانه کس دیگری نشوید، پنج شنبه ها فقط از این خوشحالم که می آیم یک دل سیر میخوابم لذا هر پنجشنبه ای که به واسطه ای نشود به آرزویم برسم آن پنجشنبه از نظر من ته خیار است، مثلا همین فردا که مهمان داریم و پنجشنبه ام ته خیار شده است!