بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

مدال امروز را میدهم به کسی که در این صبح سرد آذرماهی آشوبم چارتار را گذاشته ...