بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

عده ای هم هستند در مترو و اتوبوس طوری خودشان را پهن میکنند که کیفشان روی یک صندلی ست، خودشان روی صندلی دیگر، پاهایشان هم روی دوتا صندلی دیگر، بهشان هم میگویی ببخشید کیفتان را برمیدارید بشینم یا پایتان را جمع میکنید بشینم؟ انگار ارثشان را بالا کشیده ای حق بچه یتیم خوردی!