بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

داشتم همان موقع میرفتم نمازخانه که زنگ زد...گفت رو به روی ضریح امام رضام گوشی را میگیرم...باد صورتم را میسوزاند...دلم شکسته آقا ...همین.