بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

داشتم همان موقع میرفتم نمازخانه که زنگ زد...گفت رو به روی ضریح امام رضام گوشی را میگیرم...باد صورتم را میسوزاند...دلم شکسته آقا ...همین.