بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

پاییز امسال هر چیزی بود جز پاییز، مهر و آبانش که انگار تابستان بود، آذرش هم از امروز انگار زمستان شده...دلم اصلا آمدن زمستان را نمیخواهد...