بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


گرچه عملا آدمی که یک تخم مرغ عسلی خورده بعد هم قوتو خورده بعد هم پفک خورده جایی دیگر برای چیزی ندارد و گرچه این دلبند را که بقیه اش در قابلمه است پخته بودم تا فردا ببرم با خودم سرکار و عده ای را از هنرمندی هایم مستفیض کنم و یادش به خیر ایام خوابگاه و دانشجویی که آقایان همکلاسی همیشه میگفتند چه میشود یکبار از آن غذاهایی که عکسش را میگذارید بپزید بدهید به ما بیاییم جلوی خوابگاه بگیریم و خب در آرزویش ماندند! ولیکن هیییییچ آدم عاقلی حتی اگر تا خرخره سیر باشد حتی اگر ناهار زرشک پلو پخته باشد نمیتواند در برابر حلیم مقاومت کند و خب زدم بر بدن و برای دستپخت همچون خودم به خدا فتبارک الله احسن الخالقینی گفتم! و خودشیفته هم دشمن است! جایتان هم نه خالی، چون تا خودم هستم شریک نمیخواهم! والا...