بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

برای مدتی از خانه ام میروم...نمیدانم چقدر شاید به قدر بیست و‌چهارساعت ،‌شایدم به قدر ماه و سال...دل برای نوشتن تنگ شود برمیگردم هرچند دلی برای خودم و وبلاگم تنگ نشود.

شاد زندگی کنید.

خدانگهدارتان