بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.شنیدیم که شخصی از بین مردمان به نام هاژ آقا!  در خصوص شخص همایونی مان عرضه داشته اند که چون با عشق و علاقه غذا درست میکند نیمرو هم درست کند خوشمزه میشود اما ما که با عشق و علاقه  درست نمیکنیم هم باز خوشمزه میشود و هیهات از روزی که با عشق وعلاقه درست کنیم دیگر تلفات میدهیم!... و یه خیال خویش کری خوانده اند،..اما خب بر آن شدیم تا برای زدن مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل از قضا عکس همین املت سر شبمان را بگذاریم و در حالی که داریم دستی بر سیبیل های چنگیزی خود میکشیم کری خوان ! ها را به میدان دعوت کرده و بگوییم، والا این املتی که میبینید نه عشق لا به لای پیازها و گوجه هایش هست، نه حتی حوصله و دل و دماغی پای درست کردن اش، یک آدم خسته و جنازه ای بوده ام که از بی شامی پناه به تخم مرغ برده ام، اما خب از آنجایی که پنجه ، پنجه ی طلاست و شخص همایونی مان بی رقیب است !، با همین املتش هم همه دستان خود را با چاقو و ترنج بریده اند! ...نه چیز...خورده اند!... و همین عکس درس عبرتی باشد برای سایرین تا ثابت کند هنر نزد بیست و دو است و بس و کری خوان ها به بهشت نمیروند!