بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


جلوی یک آدم بیکار که خوابش هم نمیبرد یک ظرف میوه نباید گذاشت چون ماه و خورشید و فلک و اینجور چیزها درست میکند بعد دو ساعت بعد میخورد .