بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


جلوی یک آدم بیکار که خوابش هم نمیبرد یک ظرف میوه نباید گذاشت چون ماه و خورشید و فلک و اینجور چیزها درست میکند بعد دو ساعت بعد میخورد .