بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

+ بنویس «آمدم»
- چجوری؟
+ آآآآآآآ....بنویس، آی بزرگ...م ...م...
- م؟
+ بده من مداد قرمزو...نگاه ...م / این یکیو دیگه خودت بنویس من کمکت نمیکنم
- میخوای منو امتحان کنی؟
+ آره
- مگه من ماست امتحانم کنم؟
+:|