بیست و دوم فوریه

می خواهم
هر صبح
که پنجره را باز می کنی
آن درخت رو به رو من باشم
فصل تازه من باشم
آفتاب من باشم
استکان چای من باشم
و هر پرنده ای که
نان از انگشتان تو می گیرد...

+ بنویس «آمدم»
- چجوری؟
+ آآآآآآآ....بنویس، آی بزرگ...م ...م...
- م؟
+ بده من مداد قرمزو...نگاه ...م / این یکیو دیگه خودت بنویس من کمکت نمیکنم
- میخوای منو امتحان کنی؟
+ آره
- مگه من ماست امتحانم کنم؟
+:|