بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.گفتم ببینم ات 

شاید که از سرم دیوانگی رود

زان دم که دیدم ات 

دیوانه تر شدم

گفتم ببینم ات

تا بی قراری از جانم به در رود

هم بی قرار و هم شوریده سر شدم 

دیوانه تر شدم


عکس: amir.ali_ gh جان