بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

میتوانم دعای امروزم را هم این قرار بدهم که آه خدایا لطفی بفرما فردا حقوق ما را بریزند که اوضاع جیب بد قمر در عقرب است و هرچه میکشیم از این غرور است که اجازه نمیدهد آدم برود به یکی از عزیزانش که حاضرند لب تر کنی فقط ، بگوید پنج تا تک‌تومنی به من بدهید کرایه ماشین داشته باشم حداقل!